ANBI-status

Bibliotheek Zuid-Kennemerland is een officiële ANBI – Algemeen Nut Beogende Instelling – zonder winstoogmerk.

Statutaire naam
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bankrekening
NL28RABO0131276247

Kamer van Koophandel
34297609

Fiscaal nummer (RSIN)
819193859

Postadres
Gasthuisstraat 32, 2011 XP Haarlem

Telefoonnummer
023 – 511 53 00

E-mail
info@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bestuurssamenstelling
- R. van Acker, directeur

Raad van Toezicht
- Th.C.M. Blesgraaf (Voorzitter)
- A.A. Wessel (Vicevoorzitter)
- R. Alouani
- F.A.J. Tromp
- J.A. van der Klugt
- K.I. Oyunlu

Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Doelstelling
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland inspireert tot lezen en is een modern, laagdrempelig kenniscentrum met toegang tot verhalen, informatie en cultuur. Zij stimuleert het plezier, de ontwikkeling en ontplooiing van burgers in de lokale samenleving en speelt als ontmoetingsplaats een belangrijke rol bij de sociale binding. Zij is toegankelijk voor iedereen, biedt fysiek en virtueel, diensten aan die toegesneden zijn op de wensen en behoeftes van de inwoners van haar werkgebied. Zij is, lokaal gezien, de voor iedereen onmisbare partner in educatie, leesbevordering en maatschappelijke initiatieven.

Beleidsplan

Jaarrekening

Beloningsbeleid
1. De CAR UWO voor het personeel afkomstig van de gemeenten Haarlem en Heemstede met Pensioenfonds ABP en ondergebracht in een aparte zgn. B3-stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede.

2. de CAO Openbare Bibliotheken voor de medewerkers die na de verzelfstandiging in dienst zijn getreden en zijn overgekomen van Bibliotheek Duinrand per 1 januari 2013; is aangesloten op Pensioenfonds Openbare Bibliotheken.

Vacatiegeld
Vacatiegeld is een vergoeding die de leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de vervulling van hun functie.
Op verzoek is deze regeling beschikbaar.