Leerkrachten: Deelnemen aan de Leesmonitor

Meedoen met de Monitor

Scholen leveren veel inspanningen om de taalontwikkeling en het leesplezier van de leerlingen te stimuleren. Met de Leesmonitor kunnen activiteiten rondom lezen worden bijgestuurd en aangescherpt.

Hoe werkt de monitor? Door middel van een digitale enquête die wordt ingevuld door alle leerlingen vanaf groep 5, alle leerkrachten en de leescoördinator worden gegevens verzameld over het leesgedrag op school en thuis. Hiervan wordt een analyse gemaakt. Op basis van deze analyse stellen de Bibliotheek en de school gezamenlijk doelen op voor de komende periode.

In de monitorrapportage die de school krijgt ziet het team:
- hoe het staat met de leesmotivatie van de leerlingen
- wat de leerkrachten in groep 1 t/m 8 doen om het lezen te bevorderen
- de ouderbetrokkenheid

Periode: de monitor wordt afgenomen in de maanden december en januari
Locatie: op school
Kosten: € 250,00 incl. monitoranalyse

Zie ook de brochure: Meedoen met de Monitor

Ben je geïnteresseerd en/of wil je meer informatie? Neem dan contact op met:
Anja de Groot
023 – 5115407
educatie[at]bibliotheekzuidkennemerland.nl