De Bibliotheek op school: groep 1 t/m 8

de Bibliotheek op school po

Met de Bibliotheek op school slaan de gemeente, de Bibliotheek en het onderwijs de handen ineen en is er meer aandacht voor leesplezier en leesvaardigheid op school.

Wat is de Bibliotheek op school?

Goed kunnen lezen is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. De Bibliotheek op school helpt scholen kinderen te stimuleren meer te lezen en het leesplezier te vergroten. Kinderen die plezier hebben in lezen, gaan meer lezen en gaan daardoor steeds beter lezen.

De Bibliotheek op school wordt gevormd door 7 bouwstenen:

Het belang van goed kunnen lezen

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet, want lezen is noodzakelijk om goed te kunnen leren op school. Lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, begrijpend lezen en schrijven. Wie goed leest en verhalende en informatieve teksten begrijpt, kan kennis opdoen en zich ontwikkelen. Gaat het alleen om kennis? Nee, verhalen en gedichten helpen kinderen ook om zich beter in te leven en om meer begrip te hebben voor anderen.

De urgentie is groter dan ooit

Goed kunnen lezen is een voorwaarde om mee te kunnen doen in onze maatschappij. We gebruiken de term laaggeletterdheid voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. In Nederland gaat het om 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Dat heeft invloed op werk, geld, gezin en gezondheid. Momenteel loopt 24% van de jongeren in Nederland kans om op latere leeftijd laaggeletterd te zijn. Dit is een schrikbarend hoog aantal, met alle gevolgen van dien. Wij als Bibliotheek spannen ons in om het tij te keren. 

“Goed kunnen lezen is noodzakelijk om goed te kunnen leren op school”

Bevorderen van het leesplezier

Op school wordt veel tijd besteed aan het (leren) lezen. Het onderwijs richt zich met name op technisch- en begrijpend lezen wat niet vanzelfsprekend leidt tot plezier in lezen. Voor een school is het vaak lastig om het bevorderen van het leesplezier vorm te geven, onder andere door een gebrek aan expertise. In het huidige onderwijslandschap, met aan de ene kant tegenvallende leesprestaties van kinderen en aan de andere kant de werkdruk van de leerkrachten is het logisch dat scholen en de Bibliotheek intensief samenwerken. Door corona zijn de achterstanden bij veel kinderen (nog) groter geworden waardoor het ondersteunen van leerkrachten bij het leesonderwijs nóg belangrijker geworden is. 

Onderzoek naar impact de Bibliotheek op school

In Nederland doen op dit moment ruim 3000 scholen mee aan het programma de Bibliotheek op school. In april 2020 verscheen van de Koninklijke Bibliotheek de rapportage Bibliotheken en de samenwerking met het primair onderwijs. Kinderen op scholen die de aanpak van de Bibliotheek op school volgen, lezen meer en hebben een betere leesvaardigheid dan kinderen op scholen waar geen speciale aandacht is voor de boekencollectie.  

  • De leerlingen scoren significant hoger op begrijpend lezen dan leerlingen op andere scholen.  
  • Er is een positief effect op de woordenschat van niet-westerse migrantenleerlingen.  
  • De leerlingen vonden lezen na verloop van tijd belangrijker dan leerlingen op een school zonder schoolbibliotheek.

Contact

Heeft jouw school of gemeente interesse om deel te nemen aan het programma de Bibliotheek op school?
Neem dan contact op met: Nelleke van Nes - Projectleider de Bibliotheek op school

Eén van de manieren om het leesplezier te vergroten is door als school mee te doen met landelijke leescampagnes. Basisschool De Fontein doet momenteel mee aan de Kinderjury leesweken. Dat gebeurt met de inzet van een deskundige leesconsulent, inspirerende boeken en een aantrekkelijke leesomgeving. In het filmpje hierboven zie je Roos, leerkracht en leesconsulent op basisschool de Fontein in Hillegom.